Organizator – IBA

Inicjatorem kampanii informacyjnej jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (International Bar Association, IBA), założone w 1947 roku. IBA jest wiodącą na świecie organizacją, zrzeszającą międzynarodowych prawników, stowarzyszenia prawników, kancelarie i towarzystwa prawnicze.

Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 80.000 członków, 186 najlepszych firm prawniczych na świecie oraz osoby prawne reprezentujące różnorodne firmy międzynarodowe. Stowarzyszenie jest aktualnie obecne w ponad 170 krajach i zrzesza 195 indywidualnych organizacji (w tym: w 28 państwach członkowskich UE).

U podstaw wszystkich działań IBA leży głębokie przekonanie, że fundamentem współczesnego porządku w funkcjonowaniu demokratycznego państwa i społeczeństwa jest praworządność.

IBA wspiera wartości, na których zbudowana jest Unia Europejska, a w centrum których znajduje się właśnie praworządność. Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że przestrzeganie zasad praworządności jest kluczowym elementem członkostwa w Unii i ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia demokratycznego funkcjonowania zarówno państwa członkowskiego, jak i Unii jako całości. Polityczna akceptacja – i polityczna determinacja – potrzebne są, by w oparciu o takie wartości można było kształtować społeczeństwo. Wymaga to wzajemnego szacunku i zrozumienia między trzema rodzajami władzy w państwie – ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

W odpowiedzi na komunikat Komisji Europejskiej z dnia 3 kwietnia 2019 roku IBA przygotowała dokument analityczny.

Celem komunikatu Komisji UE z dnia 3 kwietnia 2019 r. było uzyskanie opinii na temat „Dalszego wzmacniania praworządności w Unii”. Komisja określiła trzy filary przyszłych działań – promocję, zapobieganie i reagowanie – oraz zwróciła się do interesariuszy o wspólną refleksję nad kolejnymi krokami. Niniejszy dokument stanowi odpowiedź IBA, która została przesła na do Komisji w czerwcu 2019 roku.

Dokument sugeruje działania polegające m.in. na:

W dniu 17 lipca 2019 r. Komisja określiła konkretne działania mające na celu wzmocnienie zdolności Unii do upowszechniania i przestrzegania praworządności poprzez propagowanie wspólnej kultury praworządności, zapobieganie problemom związanym z praworządnością oraz skuteczne reagowanie. W szczególności Komisja ustanowiła Cykl Przeglądu Praworządności (Rule of Law Review Cycle) i wezwała instytucje UE do przyjęcia skoordynowanego podejścia.

pdf Pobierz dokument i zapoznaj się z całym stanowiskiem IBA.

Jesteś przedsiębiorcą?

Jesteś na emeryturze albo się do niej zbliżasz?

Masz 20 kilka lat?

Chcesz mieć podstawowe prawa obywatelskie?

Jesteś rodzicem?